HUKUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Görevlerimiz

Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Görevleri 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 287/A maddesinde ve Bakanlık Makamının 10/3/2024 tarih ve 4867230 sayılı Olur ile yürürlüğe giren Kültür Ve Turizm Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Teşkilatı, Görevleri, Çalışma Usul Ve Esasları İle Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde düzenlenmiştir.

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 287/A maddesine göre görevleri şunlardır:

a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Teşkilatı, Görevleri, Çalışma Usul Ve Esasları İle Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre Genel Müdürlüğümüzün görevleri ise şunlardır;

1) Bakanlığın taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda Bakanlığı temsil etmek, dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip etmek veya edilmesini sağlamak, 

2)  Dava, icra takipleri ve tahkim ile ilgili işlemleri koordine etmek, izlemek ve denetlemek,

3) 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümleri uyarınca adli ve idari uyuşmazlıkların sulh yoluyla halline, uzlaşmaya ve vazgeçmeye ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

4) Hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,

5) Arabuluculuk müzakerelerinde Bakanlığı temsil etmek, merkez arabuluculuk komisyonlarının sekretarya hizmetlerini yürütmek,

6) Bakanlık hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları veya Bakanlık birimleri tarafından hazırlanan mevzuat taslakları ile kanun tekliflerini, düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, Bakanlık merkez birimlerince hukuki görüş kapsamında sorulacak hususları inceleyip görüş bildirmek,

7) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak,

8) Bakanlığı ilgilendiren mevzuat taslaklarının oluşturulmasında ilgili birimlere danışmanlık yapmak ve taslakların yürürlük işlemlerini takip etmek,

9) Genel Müdürlük ve hukuk birimlerinin hukuk müşaviri ve avukat personelinin seçimi ve kadrolarını tespit etmek, personel alımında ihtiyaçları gözeterek görüş bildirmek,

10) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.